skip to Main Content

TERMES I CONDICIONS

Segons estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´abril de 2016 (RGPD), i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre l´informem que:

* Les dades de caràcter personal recollits en aquesta web seran objecte de tractament per part del despatx d´advocats titularitat de M.Ángeles Povedano Picola, Col.legiada nº 1676 d´ICAMAT, les finalitats de la qual són el tractament de la informació proporcionada pel sol.licitant del servei a fi de contactar amb ell i tramitar el procediment encomanat. Els destinataris de les dades personals són els Procuradors contractats a tal fi i els Jutjats competents amb les finalitats expressades.

* Així mateix, les dades de caràcter personal recollits en aquest servei seran objecte de tractament per part del professional/advocat amb la finalitat de gestionar la tramitació de l´encàrrec professional; contacte i assessorament previ i seguiment dels expedients. La base jurídica que legitima el tractament es troba en el consentiment del sol.licitant ( article 6.1a RGPD); en el compliment d´una obligació legal. Els destinataris de les dades seran els Procuradors contractats del partit judicial que correspongui conèixer de l´assumpte i els òrgans de l´Administració de Justícia amb les meritades finalitats, per això s´obté el seu consentiment. Les dades es conservaran el temps estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van obtenir i del tractament de les dades. Així mateix té dret a accedir a les seves dades, sol.licitar la rectificació o la supressió, a la limitació del tractament o a oposar-se a aquest.

 

Accepta i autoritza explícitament a M.Ángeles Povedano Picola Col.legiada 1676 ICAMAT per a contactar amb la persona/es del formulari de contacte i que vostè faciliti, sol.licitar certificats literals al Registre Civil, tractar les dades amb els professionals contractats per a dur a terme l´encàrrec professional així com la presentació de les dades i documents al Jutjat competent.

Amb la marcació de la casella del formulari autoritzo explícitament a l´advocada M.Ángeles Povedano Picola a efectuar comunicacions únicament relacionades amb la tramitació de l´assumpte encomanat mitjançant l´enviament de SMS i/o correus electrònics i contacte telefònic.

Copyright ©Hoymedivorcio.com · 2020 – Tots els drets reservats

Back To Top
Necessites ajuda? Chateja amb nosaltres
Per favor, accepta la nostra política de privacidad para empezar una conversación.